Oferty pracy

Od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole środowiska i inżynierii

Gdański Urząd Pracy
Od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole środowiska i inżynierii
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0686
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie opracowań branżowych dotyczących zagadnień środowiska przyrodniczego do planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i innych opracowań sporządzanych w biurze, w tym: opracowań ekofizjograficznych podstawowych i problemowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych. Zbieranie materiałów wyjściowych do wykonania ww. opracowań, w tym inwentaryzacyjne prace w terenie, współpraca z instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów wyjściowych do planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Konsultacje z organami uzgadniającymi i opiniującymi, współpraca z projektantem prowadzącym w przygotowaniu koncepcji i zapisów ustaleń projektów planów, czynny udział w procedurze planistycznej odnoszącej się do zagadnień środowiska przyrodniczego (rady techniczne, opiniowanie, uzgodnienia, dyskusje publiczne w godzinach popołudniowych), udział w zespołach tematycznych dla rozwiązywania bieżących problemów miasta (z zakresu środowiska przyrodniczego). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe magisterskie: geografia, gospodarka przestrzenna. Na stanowisku asystenta nie wymaga się doświadczenia zawodowego, na pozostałych stanowiskach wymaga się min. 3 letniego stażu pracy. Znajomość prawa z zakresu działania Biura, w szczególności ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowisko oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, o pracownikach samorządowych. Umiejętność interpretacji i stosowania prawa, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, znajomość oprogramowania ArcGIS/ QGIS/ Microstation, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 5 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty