Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 50720

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie,
•przeprowadzanie kontroli,
•zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
•pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
•na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
•dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
•dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
•dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
•możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • kontrolowanie działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie, powiatach
 • rozpatrywanie w II instancji środków zaskarżenia od rozstrzygnięć organów I instancji wydawanych w sprawach o szczególnym stopniu trudności w zakresie geodezji i kartografii oraz sprawach prowadzonych w ramach trybów nadzwyczajnych i opracowywanie projektów decyzji i postanowień w tym zakresie
 • rozpatrywanie skarg na działalność administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • badanie właściwości rzeczowej i miejscowej organu
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz interwencje innych organów administracji publicznej, stowarzyszeń, fundacji a także zapytania w indywidualnych sprawach oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o istniejący stan faktyczny i dostępny materiał dowodowy w tym zakresie
 • prowadzenie w zakresie postępowania wyjaśniającego niezbędnej korespondencji z organami administracji publicznej, stronami i uczestnikami postępowań administracyjnych, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, sądami powszechnymi i administracyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe