Oferty pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116144

Warunki pracy

praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,


pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra

Zakres zadań

 • prowadzi postępowanie administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na realizację prac, poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zielenią zabytkową (parków, cmentarzy, i pozostałych założeń zielonych)
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, i lokalizacji celu publicznego pod kątem zabytkowych założeń zieleni poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia realizacji zadań założonych na WKZ jako organu I instancji
 • wydaje opinie dotyczące formy i ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod kątem zabytkowych założeń zieleni
 • prowadzi kontrole i oględziny terenowe obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego (parków, cmentarzy i pozostałych założeń zielonych) pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń, dokonuje oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułuje zalecenia pokontrole i przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją zaleceń
 • dokonuje oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów w celu zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi
 • opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszrów wpisanych do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzido organu wyższej instancji
 • sporządza sprawozdania w zakresie realizacji zadań w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwionych spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody, cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • znajomość ustawy o ochronie gruntówrolnych rolnych i leśnych
 • prawo budowlane
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o planowaniu i gospodrowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • znajomość ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • asertywność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych,


Zobacz podobne oferty