Oferty pracy

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120198

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • koordynowanie zadań związanych z realizacją budżetu KWP w Gdańsku w długim horyzoncie czasowym (na okres 3 lat) w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
 • sporządzanie analiz kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania budżetu, w tym z otrzymanych rezerw celowych, w celu przedstawienia rzetelnej informacji finansowej na potrzeby KGP oraz koordynowanie sporządzanych sprawozdań z wykonania budżetu;
 • wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej,bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych związanych z obrotami kasowymi i bankowymi oraz wstępnej kontroli projektów umów powodujących powstanie zobowiązań w celu prawidłowej realizacji budżetu;
 • obsługa systemu TREZOR w celu zapewnienia wymiany informacji pomiędzy dysponentem środków budżetowych a Ministerstwem Finansów w kwestii zarządzania płynnością budżetu;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji
 • uprawnienia Głównego Księgowego;
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i umiejętność rozwiązywania problemów;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty